Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmet Alımı İhale İlanı

1,968 ZİYARETÇİ
  • İLAN TARİHİ: 7 Ocak 2020 16:05
  • İLAN TÜRÜ: Diğer (Hizmet, Servis)
  •  

Sultanbeyli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce, ilçe sınırları içerisinde bulunan bütün mahallelerin atıklarının ayrı olarak biriktirilmesi, toplanması, taşınması, türlerine göre ayrılması ve geri dönüşümünü sağlamak üzere lisanslı geri dönüşüm tesislerine sevk edilmesi kullanım hakkı ihalesi yapılacaktır.

.

İHALE İLANI

Sultanbeyli İlçe sınırları içerisinde bulunan bütün mahallelerin, sokak, cadde, okul, hastane, alan ve Pazar yerlerinin, resmi daire ve işyerlerinin, ambalaj atıklarının Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince (kamu kurum ve kuruluşları, konutlar, lojmanlar, apartmanlar, siteler, oteller, marketler, lokantalar, kafeler, büfeler, eğitim kurumlan, üniversiteler, sağlık kurum ve kuruluşları, sağlık ocakları, tıp merkezleri, iş ve alışveriş merkezleri, düğün salonları ve eğlence merkezleri, otobüs terminalleri, spor tesisleri, getirme merkezi oluşturmamış veya Belediyenin toplama sistemine bedelsiz atık vermek isteyen satış noktalan, organize sanayi bölgeleri yönetimleri, organize sanayi bölgeleri bünyesinde yer alan sanayi işletmeleri ve diğer sanayi işletmelerinden belediyenin toplama sistemine bedelsiz olarak ambalaj atıklarını vermek isteyen işletmeler vb.) diğer (evsel) atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi, toplanması, taşınması, türlerine göre ayrılması ve geri dönüşümünü sağlamak üzere lisanslı geri dönüşüm tesislerine sevk edilmesi kullanım hakkı 2886 sayılı D.İ.Kanunu’nun 45. maddesi ile Şartnamesi çerçevesinde 01.01.2020 – 31.12.2021 tarihleri arasında 24 ay süre ile ihaleten verilecektir.

.
1- ŞARTNAMENİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI
İhale ile ilgili Şartname Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilecektir. İhaleye istekli olarak katılmak istenirse belediye veznesine 100 TL (KDV dahil ) karşılığında şartname ve ekleri teslim alınabilecektir.

.
2- İHALE TARİH, SAAT VE YERİ
a) Yapılacağı Yer: Sultanbeyli Belediyesi Encümen Odası (Abdurrahmangazi Mah. Belediye Cad. No: 4 Sultanbeyli/İSTANBUL)
b) İhale Tarihi ve Saati: 24.12.2019, saat 10:30,
c) İhale Usulü : 2886 sayılı D.İ.Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

.
3- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR
2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler ile 84. maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile İhaleye giremezler. Bu yasayı saymayarak girenler İhaleye girmiş ve üzerine İhale yapılmış bile olsa İhale bozularak geçici teminat ve sözleşme yapılmış ise sözleşme feshedilerek kesin teminatı irat kaydedilir.

.
4- TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI
a) 24 Aylık Tahmini Bedel Miktarı: 600.000,00-TL+KDV (Ödemeler aylık olarak yapılacaktır.)
b) Geçici Teminat Miktarı: 18.000,00-TL (24 aylık Kullanım Hakkı Bedelinin %3’ü)

.
5- İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER
İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

.
a) Gerçek Kişilerden;
1- İkametgâh belgesi,
2- Nüfus cüzdan sureti,
3- Noter tasdikli imza beyannamesi,
4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge.
5- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
6- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
7- İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname”
8- Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Ambalaj atıkları toplama ve ayırma konusunda alınmış Çevre İzin ve Lisans Belgesi

.
b) Tüzel Kişilerden;
1- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge
2- Noter tasdikli imza sirküsü, Demek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karann aslı veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için demek tüzüğünün onaylı sureti.
3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge.
4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
5- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
6- İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname”
7- Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Ambalaj atıkları toplama ve ayırma konusunda alınmış Çevre İzin ve Lisans Belgesi

.
c) Ortak Girişim Olması Halinde;
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

.
6- TEKLİFLERİN EN SON VERİLECEĞİ YER VE TARİH
İstekliler tekliflerini en son 24/12/2019 tarihinde saat 10.30’a kadar Sultanbeyli Belediyesi Encüman Toplantı Salonunda İhale Komisyonuna (Abdurrahmangazi Mahallesi, Belediye Caddesi, No: 4 Sultanbeyli / İstanbul) teslim edeceklerdir.
Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların İhaleyi yapıp yapmama kararına itiraz edilemez.

.
İLAN OLUNUR