Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkındaki Kanun Değişikliği

754 ZİYARETÇİ
  • İLAN TARİHİ: 11 Ekim 2019 10:42
  • İLAN TÜRÜ: Satış
  •  

Sultanbeyli Belediyesi‘nin Resmi İnternet Sitesinde Yayımlanan İlana Ait Detaylar Aşağıdaki Gibidir..

.

6292 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
.
“Başvuru ve ödeme sürelerinin uzatımı
GEÇİCİ MADDE 9
(1) 2/B alanlarında bulunan taşınmazlar ile Hazineye ait tarım arazilerinin bu Kanun kapsamında satışına ilişkin olarak;
a) Süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru süresi,
b) Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlerin ödeme süresi,
c) Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi,
16/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

.
(2) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında kalan taşınmazların satış bedeli; 2/B taşınmazları için bu Kanunun 6 ncı maddesinde ve Hazineye ait tarım arazileri için bu Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen başvuru sürelerinin son gününü izleyen üç aylık sürenin bittiği günden, bu Kanun kapsamında ödeme yapmak amacıyla idareye başvurulduğu güne kadar geçecek süre için Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları toplamında artırılarak hesaplanır. Birinci fıkranın (a) bendinden yararlanılabilmesi için bu şekilde hesaplanan satış bedelinin yüzde ellisinin yapılacak tebligattan itibaren üç ay içinde ödenmesi gerekir.

.

(3) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında kalanlar için satış bedeli; kendilerine yapılan tebligatta belirtilen ödeme süresinin son gününü izleyen günden, bu Kanun kapsamında ödeme yapmak amacıyla idareye başvurulduğu güne kadar geçecek süre için Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları toplamında artırılarak hesaplanır. Birinci fıkranın (b) bendinden yararlanılabilmesi için bu şekilde hesaplanan satış bedelinin yüzde ellisinin 16/12/2019 tarihine kadar ödenmesi gerekir.

.
(4) Birinci fıkranın (c) bendinden yararlanılabilmesi için vadesi geçmiş taksit tutarlarının tamamının, vadesi gelmemiş taksit tutarlarının ise yüzde ellisinin 16/12/2019 tarihine kadar ödenmesi gerekir.

.
(5) İkinci ve üçüncü fıkralar uyarınca yapılacak hesaplamalarda ay kesirleri dikkate alınmaz.”
.
Buna göre, 7181 sayılı Kanun uygulanırken aşağıda belirtilen şekilde işlem yapılacaktır.
.
Süresi içinde başvuru yapmayanların bu kanundan yararlanabilmesi için;6292 sayılı Kanunda belirtilen başvuru sürelerinin son gününü izleyen üç aylık sürenin bittiği günden 7181 sayılı Kanun kapsamında ödeme yapmak amacıyla İdareye başvurulduğu güne kadar geçen süre için satış bedeli TÜFE aylık değişim oranları toplamında arttırılarak hesaplanacak ve hesaplanan satış bedelinin yüzde ellisinin yapılacak tebligattan itibaren üç ay içerisinde ödenmesi gerekecektir.
.
Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içinde ödemeyenlerin bu Kanundan yararlanabilmesi için; 6292 sayılı Kanun kapsamında kendilerine yapılan tebligatta belirtilen ödeme süresinin son gününü izleyen günden, 7181 sayılı Kanun kapsamında ödeme yapmak amacıyla idareye başvurulduğu güne kadar geçecek süre için satış bedeli TÜFE aylık değişim oranları toplamında artırılarak hesaplanacak ve hesaplanan satış bedelinin yüzde ellisinin 16/12/2019 tarihine kadar ödenmesi gerekecektir.
.
6292 sayılı Kanunda; vadesinde ödenmeyen taksit tutarlarına 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil ve Usulu Hakkında Kanunun 51’inci maddesine göre belirlenen oranda gecikme zammı uygulanacağı belirtilmiş olduğundan daha önce kendileri ile taksitli satış sözleşmesi imzalanmasına rağmen sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını ödemeyenlerin 7181 sayılı Kanundan yararlanabilmesi için vadesi geçmiş ve ödenmemiş olan taksit tutarlarına gecikme zammı uygulanarak tamamının, vadesi gelmemiş taksit tutarlarının ise yüzde ellisinin 16/12/2019 tarihine kadar ödenmesi gerekecektir. Bu şekilde yapılacak ödemelerde vadesi gelmemiş taksit tutarlarına gecikme zammı uygulanmayacak olup, kalan taksit tutarlarının vade tarihleri değişmeyecektir.