Fen İşleri Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İnşaat Yapımı İhale İlanı

1,854 ZİYARETÇİ
  • İLAN TARİHİ: 13 Nisan 2018 09:22
  • İLAN TÜRÜ: Alış
  •  

Sultanbeyli Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nün 12.04.2018 tarih ve 2018/171503 sayılı ihale ilanına göre 94 Kalem İnşaat, 65 Kalem Elektrik ve 6 Kalem Mekanik İşin Yapılması işi alınacaktır.

.

İhale Alt Birimi: Sultanbeyli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
İhale Kayıt No: 2018/171503
Niteliği, Türü, Miktarı: 94 Kalem İnşaat, 65 Kalem Elektrik ve 6 Kalem Mekanik İşin Yapılması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer: Sultanbeyli İlçesi
İhale Tarihi: 08.05.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer: Fen İşleri Müdürlüğü Afet Yönetim Merkezi Binası Toplantı Salonu Battalgazi Mah. Kubbe Caddesi No:4 Sultanbeyli/İST.
İhale Usulü: 4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü: Yapım İşi
.

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

.

EK HİZMET BİNASI YAPIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
.
İhale Kayıt Numarası: 2018/171503
1-İdarenin
a) Adresi: ABDURRAHMAN GAZI MAHALLESI BELEDIYE CADDESI 2 34920 SULTANBEYLİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası: 2165641300 – 2165926116
c) Elektronik Posta Adresi: fenisleri@sultanbeyli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
.
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı:
94 Kalem İnşaat, 65 Kalem Elektrik ve 6 Kalem Mekanik İşin Yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: Sultanbeyli İlçesi
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 210 (iki yüz on) takvim günüdür.
.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Fen İşleri Müdürlüğü Afet Yönetim Merkezi Binası Toplantı Salonu Battalgazi Mah. Kubbe Caddesi No:4 Sultanbeyli/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati: 08.05.2018 – 11:00
.
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
27.04.2016 tarih ve 29696 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan (B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ III. GRUP: BİNA İŞLERİ benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık
.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Fen İşleri Müdürlüğü İhale Hizmetleri Şefliği -Battal Gazi Mah.Kubbe Cad. No:4 Sultanbeyli / İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fen İşleri Müdürlüğü İhale Hizmetleri Şefliği Battal Gazi Mah. Kubbe Caddesi No:4 Sultanbeyli / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
.
13. Diğer hususlar:
.
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.